thuoc-tam-nguoi-dao-do-1

[03/09/2009 9:58:36 AM] Gia dình ch? Ch?o S? M?y,? xã T? Phìn, huy?n Sa Pa (Lào Cai ) vay 30 tri?u d?ng t? chuong trình cho vay h? s?n xu?t kinh doanh vùng khó khan c?a Ngân hàng Chính sách xã h?i (NHCSXH) huy?n Sa Pa d? d?u tu xây d?ng co s? chi?t su?t cây th?o du?c làm nu?c t?m. M?i tháng ,co s? chi?t su?t hon 100 lít, tr? giá hon 20 tri?u d?ng, thu hút 9 lao d?ng thu?ng xuyên và h? tr? hon 40 h? trong xã gi?ng, v?n d? tr?ng cây th?o du?c làm nguyên li?u s?n xu?t. Trong ?nh: Chi?t su?t cây th?o du?c làm nu?c t?m t?i co s? nhà ch? Ch?o S? M?y. ?nh: Tr?n Vi?t – TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *